قداست خانواده
نهاد خانواده و سازندگى هاى ازدواج
 جواد محدثى نهاد خانواده انسانها، گرچـه واحدهاى جـدا از هم اند، اما عوامل مختـلفى از اين آحاد، (مجموعه) پديد مى آورد و آنان را بـه شكلهاى مختلفى (با هم) و مرتبط با يكديگر مى سازد. (خـانواده) ، يكى از اين گونه مجـموعه هاسـت و از مقدس تـرين نهادهاى اجتماعى و پيونددهنده افراد به شمار مى آيد. آنچـه افراد …