قبرستان
زنده کردن یکی از یاران
اشاره: عیسى(علیه السّلام) معجزات زیادى داشت که در قرآن کریم از آنها یاد شده است. یک از معجزات آن حضرت زنده کردن مرده ها به اذن خداوند بود. از آن حضرت خواستند که «سام بن نوح» را زنده کند. پس بر سر قبر «سام» آمد و گفت: اى سام! به اذن خدا برخیز که ناگهان قبر شکافته شد و حضرت عیسى(علیه السّلام) دوباره سخن خود…
حرمت بناء مسجد بر قبور اولیاء
شبهه وهابیت با استناد به حدیث ذیل، بناء مسجد بر جوار قبور اولیاء را تحریم می کنند. چگونه ثابت می کنید که این استناد صحیح نیست؟ خداوند یهود و نصاری را از رحمت خود دور کند، قبرهای پیامبران خود را مسجد اتخاذ کرده اند. عائشه می گوید: اگر بیم این نبود که قبر پیامبر مسجد گردد مسلمانان قبر او را آشکار می کردند…