فلسفه زکات
زکات در قرآن
چکیده زکات مهم ترین واجب مالی دینی است که مورد قبول تمام مسلمانان در همه زمان ها بوده و از ضروریات اسلام به شمار می رود و انکار کننده آن اگر با علم به ضرورت لازمه آن به انکار خدا و پیامبر باشد مرتد می گردد و تا آنجا قابل توجه است که در قرآن زکات در ردیف نماز آمده و به آن امر شده است و در روایات پیغ…
فلسفه زکات در قرآن‏
چکیده فلسفه عالى اجتماعى زکات و سایر شقوقش، صدقات و کفارات و زکات فطر، توسط قرآن مجید بیان گردیده که آن اجتناب از خطریست که مبادا عده اى مال را در انحصار خود بیاورند و پیوسته آن را تنها میان خود به جریان اندازند و نتیجه آن شود که فقرا پس از مدتى انباشتن کینه و رنج محرومیت در دل هاى خود، با حالى عصیا…