فلسفه روزه داری
روزه در اسلام
چکیده این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. روزه هر چند در ادیان پیش از اسلام بوده است اما در فرهنگ اسلامی، احکام خاصی دارد. روزه از نظر فقهی، چهار قسم است: واجب، مستحب، مکروه و حرام است و به لحاظ عرفانی سه درجه عام، خاص و خاصُ الخاص دارد. منابع د…