فعاليت خانوادگى
يک دست صدا ندارد (تنظيم مرام نامه خانوادگى)
 با روشهاى زير مى توانيد به فرزندانتان نشان دهيد با هم بودن بهتر از تنها بودن است: 1- چند آزمايش جالب که نشان مى دهد چقدر انجام کار با کمک ديگرى آسانتر از انجام آن به تنهايى است، سازماندهى کنيد: آزمايش يک از بچه ها بخواهيد بند کفششان را با يک دست گره بزنند. سپس از يکى ديگر از اعضاى خانواده بخواهيد با دست…