فرزند زیبا
از خدا فرزند زیبا بخواهیم؟
مقوله تربیت، از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است و نه تنها تربیت لازمه جدایی ناپذیر زندگی که متن آن بوده و بلکه زندگی، از گهواره تا گورش جلوه ای از آن است. انسان، تنها در پرتو تربیت صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز، به اهداف و آرمان های خود دست یازیده و قله رفیع سعادت مطلوب …