فرزانه نيكوبرش راد
بررسى مبانى حجاب و عفاف در قرآن
چکیده «حجاب و عفاف»در قاموس بشرى، واژه هاى آشنایى هستند که در گذر زمان از سنت به سوی  مدرنیته، فراز و نشیب هاى زیادى را طى کرده است. در این میان مردان و زنان(به خصوص زنان) در مسیر تند باد حرکت به سوى مدرنیسم، در معرض برهنگى فرهنگى و فرهنگ برهنگى قرار گرفتند تا در توسعه سرمایه دارى نقش خویش را ایفا کنند.…