غرب ‌
دین‏ پژوهى در غرب
اشاره: امروزه همواره بحث از تغییر و تحول است. تحولی فراگیر که به زعم عده ای، در ثابت ترین معیارهای بشری رسوخ نموده است و بسان موریانه ای، پایه های ثبات را در حیات انسان متزلزل می‌سازد. در نظر معتقدان به این فرایند، هیچ یک از معارف بشری در برابر این تغییرات، تاب مقاومت نخواهد داشت وحتی ارزشهای مقدس و…
تاریخچه مطالعات اسلامی در غرب
اشاره: ایــن نــوشــتار تــرجمه بــخشی از مدخل «مطالعات اسلامی» (Islamic Studies) مندرج در دانشنامه جهان اسلام معاصر آکسفورد۱ است و شامل دو بخش است. در بخش نخست به تاریخچه مطالعات اسلامی در غرب از آغاز تاکنون پرداخته می‌شود. بخش دوم درباره روش‌شناسی مطالعات اسلامی در غرب است که محمد ارغون آن را نوشته است. مطال…
دین‏ پژوهى در غرب
امروزه همواره بحث از تغییر و تحول است. تحولى فراگیر که به زعم عده اى، در ثابت ترین معیارهاى بشرى رسوخ نموده است و بسان موریانه اى، پایه هاى ثبات را در حیات انسان متزلزل مى سازد. در نظر معتقدان به این فرایند، هیچ یک از معارف بشرى در برابر این تغییرات، تاب مقاومت نخواهد داشت وحتى ارزشهاى مقدس و پایه…
غرب ‌شناسى علماى شیعه
چگونگی مواجهه علمای شیعه با تفکر و تمدن نوین غرب، مبحث بسیار پراهمیتی در مطالعه تاریخ تحولات معاصر جامعه ما است که بازگشایی بسیاری از مغلقات فرهنگی و تمدنی ما به همین مبحث مربوط می‌ شود. این‌که چه طیفی از روحانیون شیعه از چه زمانی به غرب‌  شناسی پرداختند و چه راهبردهایى را پیشنهاد یا اتخاذ کردند، به…