عین الیقین
اسرار سعی بین صفا و مروه
اشاره یکی دیگر از واجبات حج، «سعی بین صفا و مروه» است. این رکن حج در قرآن کریم به صراحت ذکر شده است.«صفا و مروه»، نام دو کوه معروف در مکه است. حاجیان بین این دوکوه هفت بار سعی نموده و با بار هفتم عمل سعی صفا و مروه به پایان می رسد. د وجه نامگذاری این کوه و نیز در اسرار سعی بین این دو کوه مطالبی قابل ت…