عوامل خشونت
خشونت خانوادگى از منظر قرآن کریم(2)
انواع خشونت خشونت خانوادگى شکل‏هاى متفاوتى دارد. الف: خشونت جسمى در این خشونت جسم قربانى آسیب مى‏بیند. خشونت جسمى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: الف: خشونتى که به مرگ خشونت دیده مى‏انجامد. ب: خشونتى که قربانى خشونت را مجروح و یا مصدوم مى‏سازد و یا خشونت دیده احساس درد مى‏کند، هر چند این درد خفیف باشد. نظر …