عواقب منفی طلاق
زنان و ترس
زن موجودی است لطیف که در کشاکش زندگی به اجبار مبارزه سختی را پذیرفته است، نبردی برای زیستن و زن بودن. در این میان گاه لطافت خود را با ضعف اشتباه گرفته و برای خود ترس هایی می سازد تا شاید اندکی از بار سنگین زندگی اش سبک تر گردد. در این مطلب سعی شده تا به بررسی مقوله «ترس» در زنان و چگونگی مقابله با آن …