عمامه
آداب و سنن حضرت رسول (ص) در لباس پوشيدن
رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) هر نوع لباسى که دسترسى داشت مى پوشيد از روپوش و عبا و پيراهن و جبّه و امثال آن. و از لباس سبز خوشش مى آمد، و بيشتر لباسهايش سفيد بود، و مى فرمود: زندگان خود را سفيد بپوشانيد و مردگانتان را در آن کفن کنيد. آن حضرت چه در جنگ و چه در غير جنگ لباس لايه دار مى پوشيد. و ق…