علم و قدرت
معناى توحيد در صفات
 بى شك خداوند متعال به صفاتى متصف مى شود كه گوياى كمال در ذات اوست، مثلا گفته مى شود او دانا، توانا و زنده است. انسان نيز به همين صفات موصوف است. او نيز ـ به اذن خدا ـ دانا، توانا و زنده است، ليكن وصف خدا به اين صفات و وصف ديگران از دو جهت متفاوت است : اوّل : اين صفات (علم، قدرت و حيات) مفهوم متفاوتى دا…