عبدالرضا بختیارون
تربیت شاخه گلی برای بهشت(۲)
۴-۶- به بچّه ها محبّت کنیم و آنها را دوست بداریم سرمنشأ بسیاری از انحرافات در بین پسران و دختران جوان، عدم رضایت از کانون محبّتی خانواده است. روابط پنهان، خانه گریزی، روی آوردن به مواد مخدر و مجالس گناه و بسیاری از معضلات دیگر، ریشه در عدم ارضاء حس دوستی برای جوان در کانون خانواده می باشد. انسان ه…
تربیت شاخه گلی برای بهشت(۱)
چکیده: از آن جا که دین، نسخه ی کامل راهنمایی انسان ها به سوی کمال می باشد، با ارایه راه کارهای مناسب در مورد زندگی او، زمام امور وی را به دست می گیرد تا با راهی متقن و محکم او را، به سرمنزل مقصود برساند. واکنش های رفتاری فرد در دوران بزرگسالی، تا حدود زیادی بر مبنای شکل گیری او در دوران کودکی تا جوانی ا…