عاشق اصفهانی
 آقامحمّد عاشق اصفهانى
 آقامحمّد (عاشق) اصفهانى (متوفاى ۱۱۸۱هـ  . ق) از پرآوازه ترین غزل سرایان سده دوازدهم هجرى است که در دوره افشاریه و زندیه مى زیسته و از طریق حرفه خیاطى امرار معاش مى کرده است. عاشق اصفهانى را مى توان از سلسله جنبانان نهضت بازگشت ادبى دانست که با همکارى سخنوران توانایى همچون مشتاق اصفهانى، لطفعلى بیگ (آذر) …