طاهره کشوادى
اقتصاد در خانواده (3)
آموزش رفتارهای مطلوب اقتصادی به فرزندان بخش مهمی از مسائل اقتصادی خانواده آموزش و تربیت رفتار صحیح اقتصادی به فرزندان است.آموزش اقتصاد به فرزندان به 2 گونه مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. بخش غیرمستقیم که مهمتر هم هست، روش و نوع عملکرد والدین است که خواه و ناخواه حتماً به فرزندان منتقل می شود. مادران مدیر، قانع و ص…
اقتصاد در خانواده (2)
مصرف در خانواده «از امام رضا علیه السلام درباره چگونگی خرج در خانواده جویا شدم. آن حضرت فرمود:«حد وسط» بین دو روش مکروه و ناپسند، ...[بین]زیاده روی و سخت گیری.» (1) روش صحیح مصرف در خانواده چگونه می باشد؟ برای داشتن مصرف صحیح، برنامه ریزی اقتصادی لازم است. از آنجا که مصرف برای تأمین نیاز می باشد و نیا…
اقتصاد در خانواده (1)
قدمت ازدواج همپاى پیدایش بشر است. در نخستین نجواى رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مى گوید: پروردگارا در برابر خود کسى را مى بینم که در دلم میلى و انسى به او احساس مى کنم و چون خداوند یگانه، نجواى بنده ى یکدانه اش را شنید فرمود: اگر او را مى خواهى از من بخواه و وصال او را از من طلب کن... (1) از این جر…