ضمیر شخصی
خبر دادن از ضمیر شخصى
اشاره: انسان دارای تصورات مثبت یا منفی است. انسان هر کاری را که می خواهد انجام دهد پیش از آن در ذهنش آن را تصور نموده و سپس تصمیم به انجامش می گیرد. این گونه تصورات را گاهی به ضمیر انسان تعبیر می کنند به دلیل اینکه کسی دیگری از آن خبر ندارد. ائمه اهل بیت و پیامبران الهی با علم الهی که دارند می توانند از…