صفا و مروه
اسرار سعی بین صفا و مروه
اشاره یکی دیگر از واجبات حج، «سعی بین صفا و مروه» است. این رکن حج در قرآن کریم به صراحت ذکر شده است.«صفا و مروه»، نام دو کوه معروف در مکه است. حاجیان بین این دوکوه هفت بار سعی نموده و با بار هفتم عمل سعی صفا و مروه به پایان می رسد. د وجه نامگذاری این کوه و نیز در اسرار سعی بین این دو کوه مطالبی قابل ت…
فلسفه هفت شوط طواف خانه خدا و هفت مرتبه سعی و صفا و مروه
۱ـ فلسفه همه احکام و جزئیات آن ها به طور تفصیلی روشن نیست و آگاهی از آن دانشی فراتر از تگناهای معارف بشری می طلبد. لیکن به طور اجمالی روشن است که همه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلق آنهاست. بنابراین در صورتی که فلسفه حکمی را بالخصوص ندانیم بنا بر قاعده کلی فوق از آن باید پیروی کرد، زیرا یقین…
رهنمودهاى امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب
على محمدى رهنمودهاى اهل بیت علیهم السلام به پیروان خود، بخش بزرگى ازمعارف اسلامى را تشکیل مى دهد. سفارش هاى امام صادق به عبدالله بن جندب در بردارنده حکمت های بسیارى است و راه و رسم زندگى را به همه آن ها که خواهان سعادت اخروى هستند، مى آموزد. امام صادق(علیه السلام) به آسیب شناسى اجتماعى مى پردازد و هنجا…