صبای کاشانی
 فتحعلى خان صباى کاشانى
 فتحعلى خان (صبا) کاشانى (متوفاى ۱۲۳۸ هـ  . ق) از قصیده سرایان طراز اول عهد قاجاریه به شمار مى رفته و در زمانه فتحعلى شاه قاجار (۱۲۱۲ ـ ۱۲۵۰ هـ  . ق) مى زیسته و در سال ۱۲۱۲ هـ  . ق (در ۳۲ سالگى) که پس از جلوس فتحعلى شاه به تخت سلطنت، قصیده اى را که به این مناسبت ساخته بود از نظر وى مى گذراند و به منصب «م…