صاحب يد بيضا
دیدگاه ملا صدرا درباره روح و نفس انسانى
آنچه براى اهل نظر از فلاسفه اسلامى ثابت شده، این است که غیر از اعضاء و جوارح و ابدان مادى، امر دیگرى در باطن انسانها است که منشا احساسات و ادراکات و تعقلات و حرکات و سکنات و فعل و انفعالات ارادى و غیرآنها مى باشد و آن همان نفس ناطقه و جان و روان آدمى است. و این امر نیز مسلم است که منشا ادراکات و تعقلات و…