شیخ عبدالله مامقانی
شیخ عبدالله مامقانی
(نجف ۱۲۹۰ - ۱۲۵۱ق) عالم وفقیه قرن ۱۴ ق . شیخ عبدالله بن محمد حسن بن عبدالله، ازبزرگان حوزۀ نجف . درنجف اشرف متولد شد و مبادی و مقدمات علوم و سطح در فقه و اصول را در سال های ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ق نزد پدر بزرگوارش و برخی دیگر از عالمان فرار گرفت .از مشایخ اثر گذار در مامقانی میرزا حسن خراسانی بود که او را در …