شوشتری
قاضی نورالله شوشتری
فقیه ، متکلم ، مفسر ، محدث ، مورخ ، ادیب ، شاعرایرانی نورالله شریف الدین بن نورالدین محمد شاه بن مندۀ مرعشی حسینی ، اهل شوشتر . پدراو ، سید شریف الدین ، ازشاگردان فقیه معروف ، شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی ، بود و از او اجازۀ روایت گرفته بود . شریف الدین آثار بسیاری هم داشته است و بنابر این دور ازانتظار نیست ک…
شیخ جعفر شوشترى
ولادت و خاندان ۱۲۲۰ - ۱۳۰۳ شیخ جعفر به سال ۱۲۲۰ه‍.ق در شوشتر متولد شد و پس از دوران کودکى و خواندن مقدمات و ادبیات به نجف اشرف مهاجرت کرده و در اوائل با علامه شیخ محمد حسن آل یاسین شاگرد سید عبدالله شُبّر بوده و شرح مختصر عضدى را نزد شیخ اسماعیل کاظمى خوانده و در سنه ۱۲۴۶ه‍.ق از ترس وَبا به شوشتر پناهند…