شناختی رفتاری

نوشته‌ها

الگوی پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان بر پایه مؤلفه های شناختی – رفتاری

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اثربخشی آموزش همسران مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق‌پذیری و همبستگی خانواده

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.