شفاء

نوشته‌ها

شفاى ناشنوا

اشاره:

محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد و امام محمدِ تقی (۱۹۵-۲۲۰ق) امام نهم شیعیان اثناعشری است. کنیه او ابوجعفر ثانی است. او ۱۷ سال امامت کرد و در ۲۵ سالگی به شهادت رسید. در میان امامان شیعه، وی جوان‌ترین امام در هنگام شهادت بوده است. سنّ کمِ او در هنگام شهادت پدر، سبب شد تا شماری از اصحاب امام رضا(علیه السلام)، در امامت او تردید کنند؛ برخی، عبدالله بن موسی را امام خواندند و برخی دیگر به واقفیه پیوستند، اما بیشتر آنان امامت محمد بن علی(علیه السلام) را پذیرفتند.

مرحوم بحرانى و ابن شهرآشوب و دیگران به نقل از شخصى به نام ابوسلمه حکایت کنند:

مدّت زمانى بود که سخت ناشنوا شده بودم و هیچ صدائى را نمى شنیدم تا آن که روزى خدمت حضرت ابوجعفر، امام جواد علیه السلام شرف حضور یافتم .

همین که بر آن حضرت وارد شدم ، متوجّه شد که من ناشنوا هستم ، به همین جهت با اشاره به من خطاب کرد و فرمود: نزدیک بیا، وقتى نزدیک امام علیه السلام رفتم ، حضرت دست مبارک خویش را بر سر و گوش من کشید؛ و فرمود:

بشنو و خوب توجّه و دقّت کن .

ابوسلمه افزود: سوگند به خداوند، بعد از آن تمام صداها و سخن ها را خوب مى شنیدم و هیچ گونه ناراحتى و مشکلى نداشتم و حتّى سخن ها و صداهاى آهسته را که دیگران به سختى متوجّه مى شدند، من خیلى خوب و آسان مى شنیدم و متوجّه مى شدم .(۱)

پی نوشت:

۱.مدینه المعاجز: ج ۷، ص ۳۴۶، ح ۲۳۷۵، بحارالا نوار: ج ۵۰، ص ۵۷، مناقب ابن شهرآشوب : ج ۴، ص ۳۹۰٫

شفادهی تربت امام حسین(ع)

شبهه

تربت امام حسین ـ علیه السّلام ـ چرا خاصیت شفادهی دارد؟وچه گونه جسم روحانی امام بر خاک اثرگذاشته است؟

پاسخ شبهه

خداوند متعال به میمنت و برکت وجود مقدس امام حسین ـ علیه السّلام ـ و یارانش در سرزمین کربلا، و به خاطر این که آن حضرت و یارانش جان­های عزیزشان را در راه خدا فدا کردند خصوصیات و برکاتی را در سر زمین کربلا و تربت امام حسین ـ علیه السّلام ـ قرار داده که از جمله آن­ها این است که تربت او شفای هر دردی است و خصوصیتی دارد که در هیچ خاک دیگری یافت نمی­شود.

محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق ـ علیهما السّلام ـ روایت می­کند که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به عوض شها دت امام حسین ـ علیه السّلام ـ اما مت را در نسلش و شفاء را در تربتش، و اجابت دعا را در نزد قبرش قرار داد.

از این روایت نتیجه می‌گیریم که خداوند در برابر این  همه جان فشانی و جا نبازی بزرگ و ایثار هستی(و شهادت خود حضرت و یاران باوفای او) مواهبی به ا مام حسین ـ علیه السّلام ـ مرحمت فرموده که از جمله آنها شفا قرار دادن تربت طیب و طاهر آن حضرت است.
امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: تربت قبر حضرت امام حسین ـ علیه السّلام ـ شفاء هر دردی است و آن داروی بزرگ است.. لبته خا صیت شفا د هی هنگا می است که ا نسان به آن اعتقا د داشته باشد و این اعما ل را با آداب آن انجا م دهد که به بعضی از آداب خوردن تربت د رکتب روایی وادعیه اشا ره شده ا ست که می توان به کتب ادعیه از جمله مفاتیح الجنان رجوع کرد. این ویژگی که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ا ئمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ فرموده اند به وقوع پیوسته و چه بسیا ر افرا دی که به برکت این تربت شفاء گرفته اند.
اما در مورد اثر گذا ری جسم روحانی امام حسین ـ علیه السّلام ـ بر خاک کربلا می توان گفت:هم چنان که روایا ت فوق وده ها روایت دیگر دلا لت دارد این خداوند است که به برکت امام حسین -علیه ا لسلام-آثا ری را درخاک کربلا ی اوقراردا ده است وبرای خداوند سهل است که به خا طرعظمت واحترام بند گان ویژ ه ا ش خاک را کیمیا ویا کیمیا راخاک کند چون مؤثرمستقل وحقیقی اوا ست ولذا ابراهیم خلیل (ع) سیراب شدن وسیرشدن وشفا ی خویش را مستقیما به خدا نسبت می دهد(۳) نه به آ ب و غذا ودارو.

حا ل اگر همین خدای قادر وتوا نا، ا ثرسیرکردن را ا زغذا وا ثرسیرا ب نمودن را از آ ب بگیرد ویا آتش رابرحضرت ابراهیم خلیل(ع) گلستان کند ویا تربت سید الشهدا را دارو برای مرض های صعب العلاج قرار دهد ، آ یا به نظربعید می رسد ؟خیر اگرهم بعید به نظر آید به خا طر آ ن ا ست که خدا را د رست نه شنا خته و توحید ا فعا لی را درست د رک نکرد ه ایم وهرچه هست ازقا مت نا سا زبی اندام ما ا

و به را ستی آیا بعید به ذهن می آید؟! که خداوند د ر برابر آن همه جان فشا نی و جانبا زی و ایثا ر امام حسین(ع) مواهبی به امام حسین ـ علیه السّلام ـ مرحمت فرماید که ا ز جمله مواهب شفاء د ر تربت طیب و طاهر آ ن حضرت با شد. و خورد ن تربت او را با عث شفای بیما ران و دوای دردها قرار دهد.

بنا براین با قاطعیت می توان گفت ا ما کن و بُقاع و اشیاء و سرزمین ها ونیز خا ک کربلا ، به خاطر منسوب بودن به خدا و اولیاء خدا و اشخا ص دا رای ا رزش شده ومؤثرو مورد احترام واقع می شوند»(۴).و به خاطر منسوب بودن تربت کربلا به برترین عزیز خدا و محبوب و میوه دل رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ یعنی امام حسین ـ علیه السّلام ـ با ارزش ترین خاک ها ومؤثر ترین داروها می با شد ودرحقیقت فیض خدا وامام حسین (ع) ا ست که ا زطریق خا ک کربلای امام حسین(ع) به ما می رسد وا وسبب شده که خداوند آن را مؤثر قرار دهد.

پی نوشت ها:

۱٫بحارالانوار، چاپ اسلامیه ۱۳۶۹، جلد ۴۴، صفحه ۲۲۱، باب ۲۹، (ما عوضه الله الشهاده).
۲. ابن قولویه،شیخ جعفر، کامل الزیارات، ترجمه ذهنی، ص: ۸۳۵.
۳. شعرا:۷۹-۸۰
۴. علامه امینی (ره)، سیرتنا و سنتنا، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۲.