شریعت های سابق
دین پیامبر اسلام قبل از بعثت
قبل از سخن دربارۀ دین پیامبر، بهتر است اندکی دربارۀ خصوصیات اخلاقی و رفتاری ایشان پیش از بعثت مطالبی را بیان نماییم. این خصوصیات بهترین گواه بر نوع مکتبی است که پیامبر در آن پرورش یافته است. چرا که رفتار هر فرد ریشه در اعتقادات او دارد. پیامبر در غار حرا به تفکر و نیایش می پرداخت. خانه خدا را طواف می …