شخصيت
تاثیر نماز بر ثبات شخصیت
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا؛ پروردگارا ! صبر و شکیبایى را بر ما فرو ریز و قدمهایمان را(در زندگى) ثابت و پایدار نما.(سوره مبارکه بقره ـ آیه شریفه ۲۵۰)       “ شخصیت ” در تعریف روانشناسى و روانپزشکى، معرف مجموعه اى از صفات، رفتارها، افکار و تمایلات عاطفى و هیجانى هر فرد مى باشد، که او را از دیگرا…