شخصيت هاي بزرگ شيعه
احمد بن ابى عبدالله  برقى
( اواخر قرن دوم 280 ه.ق ) احمد بن ابي عبد الله برقي در اواخر قرن دوم در يکي از روستاهاي شهر قم بنام (برق رود) و در يک خانواده معتبر و دوستدار اهل بيت به دنيا آمد . احمد دوران جواني را در محضر پدر بزرگوارش محمد بن خالد برقي، که خود از شخصيت هاي بزرگ شيعه و از مشايخ روايت و شخصيتي مورد اطمينان نزد ام…