شبیه و همتا
معناى توحيد ذاتى
 توحيد، رشته و ريسمانى است كه همه مسلمانان، بلكه پيروان اديان آسمانى ديگر به آن چنگ مى زنند و باور دارند. توحيد ذاتى دو معنى دارد : اول : اين كه خدا يكى است و مانند و شبيه و همتا و جايگزين ندارد. دوم : اين كه ذات خدا بسيط است و در آن كثرت و تركيب نيست. آيه وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ .(1) اشا…