شادى
شادى
 خانواده و تربيت / نکته ها شادى احساسى درونى است که بيشتر از طريق علايم و نشانه هاى غيرکلامى، حالت چهره، وضع بدن، حرکات چشم و لب نمايان مى شود. مسائل فرهنگى، شيوه ابراز شادى را به افراد القا خواهد کرد. چهره شاد اما سخنان مأيوس کننده نشانه تظاهر و عدم صداقت است. سخنان خوشايند کسى که از چهره اش شادى مش…