شاخه گلی
تربیت شاخه گلی برای بهشت(۱)
چکیده: از آن جا که دین، نسخه ی کامل راهنمایی انسان ها به سوی کمال می باشد، با ارایه راه کارهای مناسب در مورد زندگی او، زمام امور وی را به دست می گیرد تا با راهی متقن و محکم او را، به سرمنزل مقصود برساند. واکنش های رفتاری فرد در دوران بزرگسالی، تا حدود زیادی بر مبنای شکل گیری او در دوران کودکی تا جوانی ا…