سی روز
ماه رمضان سی روزه
آیا در روایات آمده است که ماه رمضان معمولاً سی روز است و آیا این مطلب درست است؟ یکی از اهل علم اشاره می‏کرد که در روایات آمده که ماه رمضان معمولاً سی روز است (نه 29 روز). آیا این مطلب درست است، و روایتِ آن چیست و در کجا آمده است؟ پاسخ اجمالی هر سال قمری دوازده ماه است، امّا بر خ…