سیماى زن
زنان و نیازهاى اجتماعى
از نکات روشن انقلاب اسلامى در جامعه ایرانى، دگرگونى ملاک ها و معیارها و سنجش ها بود که توسط حضرت امام خمینى(ره) صورت گرفت. در سایه این اندیشه، به تبع، جایگاه زن هم دگرگون شد و او جایگاه خود را در نظام آفرینش یافت. نگاه به وضعیت زنان قبل از انقلاب اسلامى در یک سیر تاریخى صحیح براى آنکه قدر و مرتبت اقدا…