سیره امام‏ صادق(ع)
جوانان را در يابيد!
 محمود اکبرى جوانى بهار عمر و جوان بهترين و مفيدترين قشر جامعه است.جوانان قشر متحرک، فعال و پرشور و نشاط جامعه را تشکيل مي دهند.آن ها با استعدادهاى فراوان نشاط بسيار راه هاى سخت و ناهموارپيشرفت را مي پيمايند و زمام فرداى جامعه را به دست مي گيرند.بدين جهت تمام نظام ها و حکومت ها روى اين قشر عظيم سرمايه گذ…