سید هاشم ناجی جزایری
فرزندان نفرین شده (2)
حقوق والدین را اداء نکردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:جبرئیل دعائی نمودو من نیز آن دعا آمین گفتم.او در دعای خود گفت:شخصی که والدین خود را درک نماید.اما حقوق آنها را اداء ننماید.چنین شخصی از آمرزش و مغفرت الهی دور باد. من نیز گفتم:آمین (1). ابن عبّاس می گوید:هفت پل روی آتش جهنّم قرار دارد و بندگ…
فرزندان رحمت شده (1)
فضائل اخلاقی سرمایه انسانهای وارسته می باشد و کسب این امر موجب سربلندی آنها در دنیا و در نیل به رستگاری در جهان باقی می گردد. نیکی به پدر و مادر و همچنین جفای به آنها از جمله اموری است که شامل آن سنّت لایتغیر الهی-مبنی بر حسن عاقبت یا سوء عاقبت-می گردد. در این مقاله می خواهیم روایاتی را که فرزند نیک…
پدر نمونه مسلمان
صفت های پدر نمونه از کنار هم قرار گرفتن مسئلة توحید و موضوع احترام به والدین، میزان اهمیت بی شمار آن در اسلام روشن می شود. در این میان پدر خانواده به عنوان رکن و عمود این نهاد اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخودار است که در این مقاله به خصوصیات یک پدر خوب از منظر روایات اشاره ای می گردد. پدری که سعی و تل…