سید صادق سیدنژاد
جوان و جستجوى هويت
سيد صادق سيدنژاد در ميان همه دوره هاى زندگى انسان، دوره جوانى در روند تحقق كمال حقيقى و شخصيت واقعى او بسيار مهم و سرنوشت ساز است. در اين دوره از زندگى، تغيير و تحولات سريع و در عين حال، مؤثرى به وقوع مي پيوندد. كه چگونگى برخورد با اين دگرگوني ها، مسير آينده فرد را مشخص مي سازد. از جمله اين تحولات …