سیده سعیده بیدوا
نوجوانان را دريابيم
سيده سعيده بيدوا به نظر روان شناسان، نوجواني يک دوره عاطفي وهيجاني طولاني است و رشد وتکامل فرد در اين مرحله بيشتر تحت تاثير هيجان ها وعواطف است که تغييرات رشدي ازيک طرف وعوامل محيطي ازسوي ديگر باعث پيدايش اين وضع مي شوند، همچنين بيشتر ناراحتي هاي دوران نوجواني عاطفي هستند .ازهيجان ها وعواطف مهم دوران نو…