سیدصدرالدین بلاغی
روابط بين المللي از نظر اسلام
جهان ، پيش از طلوع دعوت اسلامي ، در شب ديجوري از شرک و جهل و عصبيت و بي دادگري و خودسري دست و پا مي زد ، عقايد و اخلاق و روابط اجتماعي و نظامات سياسي و حکومتي در جامعه ي بشري دستخوش فساد و تباهي بود . مردم در بند اوهام و اباطيل و شبهات و خرافات اسير بودند ، و غرايز حيواني و خوي ددي و درندگي بر اخلاق و رف…