سهل بن حنيف انصارى خزرجى
سهل بن حنیف انصارى خزرجى
 "سهل" با کنیه ابومحمّد، از بزرگان صحابه رسول خدا و انصار و مردى جلیل القدر بود. به گواهى مورخان، در همه صحنه ها و نبردها و جنگهاى رسول خدا شرکت داشت. در سال ۱۲ هجرى در عقبه منى با پیامبر اسلام بیعت نمود و اسلام را پذیرفت و از "نقباء" بود. در نبرد احد از ثابت قدمانى بود که در کنار علی(علیه السلام) ماند و …