سنت رفتاری

نوشته‌ها

كار و اشتغال در ديدگاه امام على (ع)

هر نظام اقتصادى كه يكى از وظايف مهم خود را ايجاد زمينه كار، اشتغال و افزايش توليد بداند، به طور طبيعى نخست شرايط مناسب بينشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى كار، اشتغال و توليد را فراهم مى كند. آن گاه مكانيزم هاى اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى به كار مى گيرد.

بى شك كاستى باور و بينش در مورد كار مثبت و ضعف ارزشى تلاش و پشتكار در سطح جامعه، رفتارهاى متناسب با شكوفايى توليد و اشتغال را به شدت تحت تأثير قرار مى دهد و در نهايت مكانيزم عرضه و تقاضاى كار را بى كشش مى سازد. در چنين وضعيتى نه متغير دستمزد در جانب عرضه كارساز است و نه متغير سود و درآمد در جانب تقاضا مى تواند نقش چشمگيرى داشته باشد.

از اين رو ابتدا، جايگاه نيروى انسانى عامل كار را از جهت بينشى و فلسفى در تدبير جهان، و آن گاه بعد جامعه شناختى اين عامل و در نهايت اصول و شرايط اقتصادى كار، اشتغال و توليد را از ديدگاه امام على(عليه السلام) برمى رسيم.

گفتار اول: جايگاه فلسفى نيروى انسانى در رابطه با طبيعت

در تدبير تكوينى و اداره واقعى جهان ماده، انسان جايگاه فعال و اثر گذار خود را دارد. به طبيعت اين گونه نبايد نگاه كرد كه نسبت به نيازهاى انسان بيگانه است؛ همچنان كه نبايد انسان را به گونه اى نگريست كه گويى طبيعت در مقابل او مانند دژى تسخير ناپذير و مقاوم خلق شده است. هم طبيعت آن چنان خلق و تدبير شده است كه منافع و نيازهاى انسان را در دل خود جاى داده و هم انسان آن گونه است كه مى تواند بر طبيعت سلطه متناسب خود را پيدا كند.

امام على(عليه السلام) در فراز زير به همين قدرت انسان بر استخدام و تسخير طبيعت اشاره مى فرمايد: بدانيد زمينى كه شما را بر پشت خود مى برد، و آسمانى كه بر شما سايه مى گسترد، پروردگار شما را فرمان بردارند و بركت آن دو بر شما نه از راه دلسوزى است و نه به خاطر جستن نزديكى و نه به اميد خيرى است كه از شما دارند، بلكه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند، و براى مصلحت شما برپاشان داشتند، و ايستادند.[1]

انسان بدين گونه آفريده نشده است كه بر قسمتى از طبيعت تسلط پيدا كند و قسمتى ديگر از قلمرو بهره بردارى هاى او خارج بماند. و اهل زمين را از نهانگاه زمين برآورد و آنان را با همه وسائل زندگى در روى زمين قرار داد. سپس خداوند سبحان سطوح بى آب و علف زمين را كه آب هاى چشمه سارها به بلندى هاى آن سطوح نمى رسيد و جويبارهاى رودخانه ها وسيله اى براى رسيدن به آن سطوح پيدا نمى كردند، رها نفرمود و ابر نمودار براى آن سطوح مرتفع كه مرده هاى آنها را احيا كند و گياهش را بروياند، خلق كرد.[2]

اين تسخير بدان جهت انجام مى پذيرد كه انسان برخى از نيازهاى اساسى را مى بايد از دل اين طبيعت استخراج كند. در تدبير جهان، اين رمز و راز مورد توجه مدبر آن بوده است كه آن را عقيم و نازا نسبت به برخى از خواسته هاى طبيعى انسان وا نگذارد. انسان روى زمين نيازمند آب و غذا است و طبيعت مادى نيز اين آب و غذاى مورد نياز را در نهان خود نهفته دارد. خداوند سبحان با اين [خلقت عظيم ] توشه [مادى و معنوى ] براى مردم و روزى براى جانوران عنايت فرمود … او حضرت آدم را پس از توبه بر زمين فرود آورد تا با نسل خود زمين را آباد نمايد.[3]

در اين نظام هستى زمين را با همه استعدادهاى بى شمارش مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگى اش فراش و زيرپاى او قرار داد. پس آن را براى آفريدگان خويش همچون گاهواره كرد، و چون بستر برايشان بگسترد.[4]

توجه به جايگاه فلسفى و بينشى انسان در رابطه با طبيعت، از آن رو در خور امعان نظر است كه اولا انسان در چرخه توليد عاملى اساسى است، و حتى در به دست آوردن تكنولوژى و به كارگيرى فن توليد مى بايد بر نيروى انسانى به عنوان عامل سرنوشت ساز، توجه درخور جايگاه فلسفى و واقعى او شود؛ ثانيا اين طبيعت هر چند مقهور انسان و بهره رسان مى شود، همه داده هاى خود را بدون زحمت و رنج علمى حساب شده در اختيار انسان مى گذارد و انسان نيز بدون تلاش و آگاهى از راز و رمز گسترده و پيچيده طبيعت نمى تواند آن را مهد پيشرفت خود قرار دهد؛ ثالثا در وابستگى عينى طبقات جامعه به يكديگر و تأثيرگذارى هر طبقه بر سرنوشت ديگر طبقات، موقعيت ممتاز سه طبقه توليد كننده كالا و خدمت (صاحبان صنعت، كشاورزان و بازرگانان) آن گونه كه در كلام امام على(عليه السلام) انعكاس يافته، تبيين شود.[5]

گفتار دوم: ساحت جامعه شناختى كار، اشتغال و توليد

بررسى ابعاد گوناگون جامعه شناختى كار، اشتغال و توليد، مى طلبد كه مفاهيم هنجار، ارزش و فرهنگ به طور فشرده تبيين شود تا اين كه هر يك از روايات، گفتمان ها و رفتارهاى امام على(عليه السلام) در جايگاه متناسب و منطقى خود مورد استشهاد و استدلال قرار گيرد و اگر دستورى به عنوان هنجار يا روايتى در بعد ارزشى كار يا رفتارى به عنوان تجلى فرهنگ كار به ما رسيده است، به طور صحيح و منطقى بدان ها استناد شود.

الف- هنجار

رفتارها در سطح جامعه بدون «شيوه» انجام نمى پذيرند. بنابراين هنجار يعنى مقياس و قاعده رفتار كه نه فقط افراد براى انجام كارها از آن پيروى مى كنند، بلكه در عين حال رفتار انسان ها نيز با آن سنجيده مى شود.[6]

اين قواعد رفتارى بر اساس ميزان مقبوليت آنها نزد افراد جامعه، به طور طبيعى و متعارف و يا بر اساس دستور مافوق، به هنجارهاى درونى [7] و بيرونى[8] تقسيم پذيرند.

ب – ارزش

ارزش، عبارت است از يك نوع درجه بندى و امتيازبندى پديده ها ـ اعم از رفتار و اشيا از جهت خوبى و بدى، مثبت و منفى. اهميت ارزش از آن جهت است كه ارزيابى ما نسبت به اشيا و رفتارهاى خود و ديگران مبنا و ملاك قرار مى گيرد. از اين رو ارزش موجب مى شود كه جهت رفتارها مشخص شود و درنتيجه جهت گيرى ارزشى شكل گيرد.[9]

نكته اساسى كه بايد بدان توجه داشت و در بحث ارزش كار مى توان از آن استفاده كرد، اين است كه نيازهاى انسان ها بدون وسيله و واسطه ارضا نمى شوند؛ مثلا براى تأمين نياز به همسر پول و براى تحصيل پول، كار و تلاش ضرورى است. از اين رو تأمين نياز به همسر، ارزشى است كه زنجيره تحصيل پول و كار در راستاى آن قرار مى گيرد. هم دسترسى به همسر ارزش مى شود و هم تحصيل پول از راه كار. بر همين اساس مى توان ارزش را به صورت زير تقسيم كرد:

1ـ ارزش غايى

آنچه كه بالذات و به خودى خود براى انسان ارزشمند است، ارزش غايى ناميده مى شود.

2ـ ارزش ابزارى

آنچه كه خود ارزش ندارد، بلكه وسيله اى است براى دستيابى به امر ديگرى، ارزش ابزارى دارد. در واقع چون در جهت رسيدن به مطلوب واقعى قرار گرفته است، ارزشمند شده است. اين تقسيم بندى از آن رو است كه همه رفتارهاى ارزشى، ارزش بالذات ندارند؛ همچنان كه همه آنها ارزش ابزارى تلقى نمى گردند.

ج – فرهنگ

مجموع ويژگى هاى رفتارى و عقيدتى اكتسابى اعضاى جامعه را مى توان فرهنگ آن جامعه دانست.[10] عنصر تعيين كننده در اين تعريف، «اكتساب» است كه از يك طرف فرهنگ را از پديده ها و رفتارهايى كه نتيجه وراثت و زيست شناختى است، متمايز مى سازد، و از طرف ديگر موجب مى شود كه همه بخش هاى زندگى انسان ها را شامل شود.

با توجه به اينكه ويژگى اساسى و قوام و ماهيت فرهنگ به عنصر اكتسابى بودن آن است، مى توان چنين نتيجه گرفت كه قواعد و نرم هاى اجتماعى كه براى تأمين نيازها و ارزش هاى جامعه اند، بخشى از فرهنگ آن جامعه را پديد مى آورند. رفتار كارى در جامعه قاعده و نرم دارد. اگر اين قاعده و نرم كار مفيد باشد، يا كار مفيد شيوه تأمين نيازهاى مختلف جسمى، روحى و اجتماعى در سطح جامعه تلقى شود، فرهنگ كار و تلاش به طور مثبت شكل گرفته است. در مقابل اگر از روش بيكارى يا كار غيرمفيد، يا كارهاى زيان آور، تأمين نياز شد، فرهنگ مناسب كار شكل نگرفته است.

به ديگر سخن، قاعده و نظم كارى جامعه هرگاه بر اساس كار سازنده همراه با دقت و پشتكار انجام پذيرد ـ به گونه اى كه كار با مشخصات فوق جايگاه هنجارى داشته باشد و تخلف از آن ناهنجارى به حساب آيد ـ و يا اين كه كار با ويژگى هاى مثبت آن، تأمين كننده موقعيت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعى تلقى شود، عنوان ارزش اجتماعى به خود مى گيرد، و در اين صورت كار مفيد همراه با دقت و ابتكار، وارد حوزه «فرهنگ» مى شود و طبعا فرهنگ مناسب كار و بهره ورى كار، شكل مى گيرد.

بنابراين در صورتى كه كار مفيد با بهره ورى بالا اولا در سطح وسيع در بين اكثر افراد جامعه گسترش يابد و در واقع به «هنجار» تبديل شود. ثانيا يك ارزش تلقى شود، كار مثبت و سازنده، هم «هنجار» مى شود و هم «ارزش» و به طور طبيعى فرهنگ مناسب و كارساز كار تحقق يافته و كاركرد مثبت خود را در زمينه تأمين نيازهاى اساسى جامعه از قبيل علم، تكنولوژى آموزش، بهداشت، معمارى، كشاورزى، امور دفاعى، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و… ارائه مى دهد؛ زيرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسى فرهنگ به حساب مى آيند. اما چگونه مى توان پديده رفتارى همانند كار مفيد و سازنده را در سطح جامعه تبديل به «هنجار» و «ارزش» نمود تا اين كه وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود؟

هنجارآفرينى

براى تبديل يك پديده رفتارى به «هنجار» مى بايد بين آورنده هنجار و مخاطبان و اعضاى جامعه و پديده موردنظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردى كه هنجار را مى آورد، مى بايد اعضاى جامعه او را پذيرفته باشند و آنچه كه به عنوان هنجار در پيام خود دارد، مى بايد مورد نياز جامعه باشد تا اين كه از آن استقبال شود. با اين پيش فرض ها، اين پديده رفتارى به سرعت تبديل به هنجار مى گردد.[11]

براين اساس اگر نسبت عملى و گفتارى امام على(عليه السلام) در مورد كار و تلاش مفيد و منظم به جامعه رسانده شود، بى شك جامعه به طور طبيعى آن را به عنوان «هنجار» و «ارزش» مى پذيرد. زيرا سيره هنجارآورى همانند او كه از نظر جامعه اسوه كامل در تمام ابعاد حيات فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى است، به سرعت الگو و مقياس رفتارى جامعه خواهد شد. به شرط اين كه سيره وى آن طور كه از متون اسلامى استفاده مى شود، شفاف و بى پيرايه به مخاطبان و اعضاى جامعه، هماهنگ با نياز زمان ابلاغ گردد.

به ديگر تعبير، باور و شناخت اعضاى جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام على(عليه السلام) در مورد اصل كار مفيد، انواع كار، بهره ورى كار، نظم كارى و ديگر چالش هاى فرهنگ كارى كه جامعه با آن دست به گريبان است، بهترين زمينه اى است كه اين گفتار و رفتار تبديل به هنجار و ارزش گردد؛ به شرط اين كه روح زمان در اين سنن كارساز دميده شود و حساسيت هاى زمانه در ابلاغ اين سنن مورد غفلت پيام رسانان قرار نگيرد. اكنون سنت رفتارى و آن گاه سنت گفتارى او را در وجوه مختلف كار برمى رسيم:

1ـ سنت رفتارى امام على عليه السلام

شيوه عملى آن حضرت اشتغال به اصل كار مفيد بود؛ بدون اين كه شكل كار براى او مطرح باشد. اين كه برخى تصور مى كنند كه اگر انسان براى خود كار كند، با موقعيت اجتماعى او سازگار است و اگر براى دستمزد باشد، جايگاه اجتماعى او حفظ نشده است. فرهنگ كار مى طلبد كه موقعيت اجتماعى افراد، كار و تلاش را اين گونه طبقه بندى نكنند؛ بلكه در نگرش جامعه، موقعيت اجتماعى بايد نسبت به انواع كار حساسيت منفى نداشته باشد و هر كار مفيد و سازنده اى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هيچ نوع كار سازنده اى با موقعيت و جايگاه اجتماعى افراد، ناسازگار تلقى نگردد.

امام على(عليه السلام) بر طبق نص زير در بيرون مدينه اجير شد تا آب حمل كند: روزى در مدينه گرسنگى شديد بر من عارض شد. در اطراف مدينه به دنبال كار بودم. زنى را ديدم كه مقدارى كلوخ جمع كرده و مى خواهد آن را گل كند. با او قرار گذاشتم هر ظرف آب در ازاى يك دانه خرما. شانزده ظرف آب آوردم تا اين كه دستانم تاول زد. پس مقدارى آب نوشيدم و از زن در مقابل كار خرما خواستم؛ او هم شانزده دانه خرما به من داد. نزد پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ آمدم و جريان را گفتم و با هم خرما خورديم».[12]

در روز ديگر بيل بدست مى گيرد و زمين را آماده كشت مى نمايد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: على بن ابى طالب ـ (صلوات الله عليه) با بيل زمين را آماده كشت مى كرد.[13]

در روايت ديگر فرمود: امام على(عليه السلام) از خانه خارج مى شد، در حالى كه با خود بار هسته خرما حمل مى كرد.[14]

بر همين اساس ابن ابى الحديد درباره آن حضرت چنين تصريح مى نمايد: او با دستان خود كار مى كرد. هماره زمين را كشت و آبيارى، و هسته خرما را غرس مى نمود و در عين حال بعد از آباد كردن، مزارع را وقف فقرا مى نمود.[15]

بنابراين سنت عملى حضرت (عليه السلام) اشتغال به كار مفيد و سازنده بوده است. در نظر او مكانت و موقعيت ممتاز اجتماعى او هيچ گاه تنافى با اصل كار كردن و يا كار براى ديگران نداشت. مهم در رفتار و سيره عملى آن حضرت، كار مثبت و سازنده بود و از اين جهت مى تواند اسوه و الگوى كامل كار مفيد براى جامعه اسلامى باشد.

2ـ سنت گفتارى امام على عليه السلام

رواياتى كه از امام على(عليه السلام) درباره كار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجارى بودن و ارزشى بودن مفاد آنها، بهره ورى كار، نظم كارى، به چند دسته تقسيم مى شود:

الف- هنجار بودن كار و ناهنجار بودن تنبلى:

امام على (عليه السلام) مى فرمايد: مبغوض مى دارم كسى را كه نسبت به كار حيات مادى اش تنبل و بى اعتنا است؛ زيرا كسى كه نسبت به زندگى دنيايش چنين است، در مورد آخرتش تنبل تر و بى اعتناتر است.[16]

و در روايت ديگر فرمود:

هرچند كار و تلاش همراه با زحمت و رنج است، بيكارى پيوسته منشأ فساد و تباهى است.[17]

ب- ارزشى بودن كار:

هر پديده اعم از رفتار و كالا كه براى رفع نياز انسان به كار مى آيد، ارزش پيدا مى كند. مثلا گرسنگى يك نياز است و ماده غذايى كه اين نياز اساسى را اشباع مى نمايد، ارزش و مطلوبيت ابزارى پيدا مى كند. كار و اشتغال نيز چون وسيله و طريق تأمين نيازهاى گوناگون مادى انسان است، ارزش ابزارى دارد؛ همچنان كه بيكارى به طور طبيعى منشأ فقر و تنگدستى و ناكام ماندن خواسته هاى انسان مى گردد و درنتيجه ارزش ابزارى منفى به خود مى گيرد.

امام على(عليه السلام) در اين باره مى فرمايد: آن گاه كه پديده ها با يكديگر جفت و جور شدند، تنبلى و ناتوانى نيز در كنار هم قرار گرفتند، فقر و تنگدستى را پديد آوردند.[18]

در اين روايت فقر كه پديده اى منفى، و بيكارى عامل و منشأ آن است، ارزش ابزارى منفى پيدا مى كند. در مقابل كار و تلاش، ارزش ابزارى مثبت دارد. همچنان كه در روايت زير كارهاى مختلف، سبب و طريق معيشت تلقى شده است: ان معايش الخلق خمسة: الامارة والعمارة والتجارة والاجارة والصدقات واما وجه العمارة فقوله تعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها[19] فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليكون ذالك سببا لمعايشهم لمايخرج من الارض من الحب والثمرات ومما جعله الله معايش للخلق.[20]

اين روايت در وسيله بودن كارهاى مختلف جهت تأمين معيشت انسان صراحت دارد. در ديگر نظام هاى اجتماعى نيز عنصر كار ارزش ابزارى دارد و چون انسان در حيات طبيعى اش به دنبال تأمين نيازهاى معيشتى خود مى باشد و كار براى رفع اين نوع نيازها است و در نتيجه نقش ارزش ابزارى مى يابد، بر همين اساس در تئورى هاى علم اقتصاد در مورد نيروى كار در جانب عرضه، متغير اصلى را دستمزد به حساب مى آورند.

از منظر اين تئورى ها انسان اقتصادى، انسان طبيعى است كه نگرش، منش و رفتار او تأمين نيازهاى طبيعى فردى ـ اجتماعى خود است. در واقع اين نيازهاى طبيعى است كه انگيزه هاى متفاوت را به عامل مؤثر در پيدايش پديده كار، تبديل مى كنند. انسان طبيعى بر پايه اين انگيزه ها، دست به كار و تلاش مى زند و بى شك تا آن جا كه اين انگيزه ها برد و كشش دارند، عامل كار (نيروى انسانى) تلاش مى نمايد. اين انگيزه ها به طور فشرده عبارتند از: انگيزه هاى بيرونى مانند نيازهاى اقتصادى، ميل به پيوستگى به ديگران، كسب عزت و احترام در جامعه، و انگيزه هاى درونى همچون تمايل به تحرك و فعاليت، تجربه و شناسايى موقعيت و خوديابى.[21]

اين انگيزه هاى بيرونى و درونى هر چند از اين جهت كه عامل كار براساس انگيزه بيرونى وسيله هدف ديگرى قرار مى گيرد، و براساس انگيزه درونى، خود هدف مى شود نه وسيله، باهم تفاوت دارند، ولى در هر دو فرض كار در راستاى تأمين نيازهاى طبيعى انسان قرار مى گيرد. انسان طبيعى خواسته هاى طبيعى دارد كه كار و تلاش يا يكى از اين خواسته ها است (ارزش غايى طبيعى) يا وسيله اى است براى تأمين نيازهاى ديگر (ارزش طبيعى ابزارى).

از روايتى هم كه كار را در زمينه عمارت و آبادانى يكى از عوامل و اسباب معيشت معرفى مى كند، مى توان ارزش طبيعى ابزارى كار را استفاده كرد. نكته اساسى كه بايد بدان توجه داشت، اين است كه انسان طبيعى، نيازهاى طبيعى دارد و عنصر كار را وسيله اين نيازهاى طبيعى قرار مى دهد. از اين جهت كار داراى ارزش ابزارى است؛ ولى اگر همين انگيزه هاى طبيعى را به گونه اى به حيات انسانى ـ نه طبيعى ـ ارتباط بدهيم، كار نيز ارزش غايى مى يابد.

براساس آموزه هاى دينى، اگر كسى به انگيزه دستمزد گرفتن و تأمين معيشت و رفاه خود و خانواده خود، كار و تلاش كند، يك درجه از تقوا را تحصيل كرده است و براساس اين انگيزه كار ارزش غايى پيدا مى كند، نه ارزش ابزارى؛ زيرا چنين كارى در واقع يك نوع انجام وظيفه دينى است. امام على(عليه السلام) در دو روايت زير، همين نوع ارزش را مى شناسانند : هيچ تلاش صبح هنگامى در راه خدا به فضيلت كار صبح هنگام، در جهت رفاه و آسايش فرزند و خانواده نمى رسد.[22]

كسى كه از سر دلسوزى بر پدر يا فرزند يا همسر به دنبال امر دنيايش باشد، چهره او در قيامت همانند ماه شب چهارده است.[23]

در واقع اين نوع روايات، در قوى ترين انگيزه انسان طبيعى براى كار و تلاش و تحصيل درآمد، خدشه نمى كنند؛ بلكه همين انگيزه طبيعى را جهت مى دهند. به اين صورت كه تلاش و تحصيل درآمد براى معيشت خود و خانواده را يكى از وظايف و مسئوليت هاى دينى او مى شمرند. با اين جهت جديد، ارتباط انگيزه طبيعى از حوزه حيات طبيعى قطع، و وابسته به حيات انسانى مى شود و در سايه همين جهت يابى انگيزه ماهيت كار و تلاش به علاوه ماهيت فيزيكى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، جوهره ارزشى نيز پيدا مى كند.

اگر اين جهت يابى انگيزه طبيعى كار نبود، ويژگى هاى فيزيكى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى را داشت، ولى ماهيت ارزشى نداشت؛ همچنان كه از روايت زير همين واقعيت را مى توان استفاده كرد: مردى به امام صادق(عليه السلام) گفت: دنبال دنيا هستم و رسيدن به آن را دوست دارم. امام پرسيد: براى چه رسيدن به دنيا را دوست دارى؟ جواب داد: براى اين كه نيازهاى خود و خانواده ام را برآورده و با آن به صله رحم، صدقه، حج و عمره بپردازم. امام فرمود: «اين طلب دنيا نيست، بلكه طلب آخرت است.[24]

انسان طبيعى مى كوشد نيازهاى مادى اش را با درآمد حلال پاسخ گويد. اما همين انسان طبيعى مى تواند جهت ديگرى به انگيزه طبيعى خود بدهد: به اين صورت كه درآمد خود را در راه اداى وظايف و مسئوليت هاى مختلف دينى اش به كار اندازد. در اين صورت همان انگيزه با اين جهت يابى، جوهره فعاليت اقتصادى را تغيير مى دهد و واقعيت ارزشى بدان مى بخشد.

بنابراين كار و تلاش مى تواند درجه اى از فضيلت را بيافريند و ارزشى غايى ـ ذاتى داشته باشد. اين شيوه، بخشى از رويكرد ارزشى كار است. به همين جهت تعبير مى شود كه درجه اى از تقوا و ارزش را مى تواند داشته باشد، بخش ديگر اين رويكرد را مى توان عميق تر مطرح نمود و در سايه آن مى بايد تلاش و كار على بن ابى طالب(عليه السلام) را به مثابه الگو و هنجار اجتماعى جامعه انسانى در هر زمانى تفسير كرد. اين رويكرد را كه در واقع يكى از چالش هاى اجتماعى جامعه ما است با نام تقواى اجتماعى كار برخواهيم رسيد.

بهره ورى كار

پديده بيكارى يكى از مشكلات جدى جوامع امروزى، و مهم تر از آن بيكارى پنهان است كه در واقع روى ديگر سكه كاهش بهره ورى كار به حساب مى آيد. جامعه ما نيز در كنار بيكارى حاد و فراگير، مشكل كاهش بهره ورى را نيز رنج دارد.[25]

اين كاهش بهره ورى عوامل گوناگون دارد كه بايد در جاى مناسب خود بررسى علمى شود. آنچه در اين جا بايد بدان توجه شود، اين است كه امام على(عليه السلام) سفارش مى فرمايد كه هر كارى را بايد با علم و مهارت لازم پيش برد. كار با دانش و مهارت همانند گام برداشتن در طريق روشن است.[26]

ارزش هر فردى به اندازه حسن و درستكارى او است.[27]

طبيعى است كه با كاربردى كردن دو عنصر مهارت و درستكارى مى توان بهره ورى كار را افزايش و در نتيجه بيكارى پنهان جامعه را كاهش داد.

تقواى اجتماعى كار

در نظام هاى اجتماعى، انگيزه كار در قشرهاى متوسط، تحصيل درآمد است، و در قشر مرفه، كسب موقعيت اجتماعى؛ زيرا برخى مشاغل مى تواند موقعيت اجتماعى ويژه در پى داشته باشد. معمولا در نظام هاى اجتماعى قدرت سالار، هر شغلى كه به رأس هرم قدرت، بيش ترين ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعيت اجتماعى مهم ترى را فراهم مى سازد. بر همين اساس تنها انگيزه كار، هميشه تحصيل درآمد نيست، بلكه گاه كسب موقعيت اجتماعى است.[28]

در اين گونه نظام ها ممكن است فردى توان لازم كارى يا امانت و درستكارى شغلى را نداشته باشد ولى مسئوليت آن كار را به عهده گيرد و اين پديده معمولى و متعارفى است كه نياز به بحث ندارد. در نظام هاى اجتماعى شايسته سالار، شايستگى شغلى و مهارت، عامل تعيين كننده است. كسى كه شغلى را عهده دار مى شود، توان همه جانبه آن كار را بايد داشته باشد؛ بدون اين توان، شايستگى معنا ندارد. اكنون مفهوم تقواى اجتماعى كار، معطوف به شايستگى كار به معناى غنى آن است.

ممكن است از واژه «تقوا» و «شايستگى كارى» چنين فهميده شود كه مراد رعايت حدود شرعى و قانونى كار است؛ يعنى هركس تا آن جا كه براى او مقدور است، اين حدود را مورد توجه قرار دهد و در ميدان كار آنها را زير پا نگذارد؛ ولى چنين تفسيرى نمى تواند حدود توان و قدرت كارى را هم پوشش دهد.

مثلا اگر پزشكى حدود شرعى و قانونى كار خود را رعايت كند و دست به كار طبابت شود، هرچند توان متعارف اين شغل را نداشته باشد، بر اساس اين تعريف بايد بتوان گفت كه تقواى پزشكى را رعايت كرده است؛ اما اگر توان و مهارت كارى را در مفهوم تقواى كارى وارد كنيم، اين مفهوم در نهان خود دو عنصر را به يك نسبت شامل مى شود: يكى امانت دارى كه همان رعايت حدود شرعى و قانونى كار است، و ديگرى توان و مهارت كارى. تقواى كارى در روابط اجتماعى مى طلبد كه نسبت به آن كار هم درست كار و امين بود و هم توان مند و ماهر، و به طور طبيعى هر مقدار كه مهارت بيش ترى باشد، خدمت بيش ترى مى توان به جامعه ارائه داد و هر مقدار كه بتوان خدمت بيش تر و حساس ترى ارائه داد، فضيلت و تقواى بيش ترى را كسب كرده ايم.

در اين صورت موقعيت اجتماعى مهم ترى را در نظام شايسته سالار تحصيل كرده ايم. ولى اين موقعيت اجتماعى دقيقا در گرو كيفيت بهتر كار ـ هم از جهت مهارت و هم از جهت درستكارى ـ است. با اين رويكرد در درك مفهوم تقوا و جامعيت آن، بايد شيوه امام على(عليه السلام) را در مورد كار و تلاش تفسير كرد، و آن را الگو و هنجار كارى جامعه قرار داد؛ چه اين كه كار و تلاش آن حضرت، نمادى از مهارت و درستكارى و اخلاص است.

گفتار سوم: رويكرد اقتصادى به كار، اشتغال و توليد

نامه امام على(عليه السلام) به والى شايسته خود، مالك اشتر را مى توان منشور حكومت و تبيين ديدگاه هاى آن حضرت در مسائل گوناگون حياتى جامعه دانست. در ابتداى اين منشور، اهداف كلى آن و آن گاه راهكارهاى تحقق آنها را بيان فرموده اند.

اين اهداف عبارتند از: جباية خراجها، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، وعمارة بلادها.[29]

فرايند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح مردم» و تربيت و تعليم افراد جامعه ممكن نيست؛ همچنان كه تربيت و تعليم در جامعه بدون تأمين امنيت (جهاد عدو) و تأمين مخارج اين اهداف (جباية خراج) امكان ندارد.

جا دارد ارتباط منطقى و واقعى و نظامدار بين هر يك از اين اهداف را با يكديگر از يك طرف، و ارتباط آنها را با راهكارهاى آنها از طرف ديگر، مورد توجه قرار داد؛ زيرا در يك ساختار و چينش خاص، اين اهداف و راهكارها زمينه پيدايش و ظهور دارند؛ مثلا آبادانى شهرها، در هر مرحله تاريخى يك پديده اجتماعى است كه در سايه اشتغال تحقق مى يابد. اشتغال يعنى تأمين تقاضاى كار از طريق نيروى انسانى كه در جانب عرضه، جوياى كار است.

در صورتى كه توليد كالا و خدمت در سطح جامعه پويايى لازم را نداشته باشد، تقاضاى مؤثر براى عامل كار شكل نمى گيرد و درنتيجه جامعه با پديده بيكارى مواجه مى گردد. همچنين اگر توليدكننده، نيروى كار مورد نياز خود را نتواند تأمين كند، به طور طبيعى ـ تا آن جا كه توليد وابسته به نيروى كار است ـ مواجه با ركود مى گردد و درنتيجه نه اشتغال تحقق مى يابد، نه عمارت و آبادانى. بنابراين «عمارت بلاد» اشتغال را مى طلبد و اشتغال در سايه تعادل دو عنصر اساسى زير شكل مى گيرد:

1ـ توليد (تقاضاى كار)؛

2ـ نيروى انسانى مناسب توليد (عرضه كار).

بى شك هم توليد و هم تأمين نيروى انسانى مناسب، دو پديده اجتماعى است كه مناسبات و شرايط اجتماعى هماهنگ را مى طلبد. چرخه توليد كالا و خدمت و تأمين نيروى انسانى ماهر و كارآزموده، نه در خلأ اجتماعى شكل مى گيرد و نه در سايه روابط ناهنجار اجتماعى. از اين رو مى كوشيم ساختار كلى و اصول و شرايط ضرورى اشتغال و توليد، به عنوان زيرساخت اجتماعى ـ اقتصادى «عمارت بلاد» از ديدگاه امام على(عليه السلام) به تصوير كشيده شود. طبيعى است كه با پيدايش اين اصول كلى و اساسى، مسير اشتغال ـ توليد، در جامعه هموار مى گردد.

اصول زيرساختى و راهبردى

1ـ عدالت اجتماعى (زمينه ساز مشاركت مردم)؛

2ـ تعليم و تربيت (تربيت نيروى انسانى ماهر)؛

3ـ شكوفايى بخش هاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)؛

4ـ اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت

1ـ عدالت

بى شك عدالت اجتماعى برآيند حاكميت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبيل اقتصاد، تعليم و تربيت، قضاوت و قانون گذارى است. با تحقق عدالت در اين شئون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شكل مى گيرد.

از اين رو امام على(عليه السلام) عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاكميت و آهنگ پيشرفت جامعه مى داند: پس خداى سبحان برخى از حق هاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حق ها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى گذاشت و حقى بركسى واجب نبود، مگر حقى كه برابر آن است گزارده شود، و بزرگ ترين حق ها كه خدايش واجب كرده است، حق والى بر رعيت است و حق رعيت بر والى، كه خداى سبحان آن را واجب نمود، و حق هريك را به عهده ديگرى واگذار فرمود و آن را موجب برقرارى پيوند آنان كرد و ارجمندى دين ايشان.

پس حال رعيت نيكو نگردد، جز آن گاه كه واليان نيكو رفتار باشند. پس چون رعيت حق والى را بگزارد، و والى حق رعيت را به جاى آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه هاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت برجا، و سنت چنان كه بايد اجرا، پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانه هاى جور آشكار و تبهكارى در دين بسيار.[30]

عدالت در اين نص، همان رعايت حقوق متقابلى است كه خداوند براى تنظيم روابط و تعيين حدود و مرزهاى حاكميت و ملت، وضع نموده است. فرض بر اين است كه با اجراى اين حقوق متقابل، طبيعى ترين رابطه ميان مسئولان نهاد حكومت و مردم، و در نتيجه زمينه مشاركت مردم در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنيت، بهداشت، آموزش و … فراهم مى گردد. زيرا مردم هرگز به دولت و دولتمردانى كه حقوق آنان را زير پا مى گذارند، اعتماد نخواهند كرد. و با از بين رفتن اعتماد عمومى، جامعه نسبت به اين نهاد بى اعتنا و گاه بيگانه مى گردد.

منطقى ترين فضاى عمومى جامعه اين است كه ملت نيازمندى هاى خود را به آسانى تمام به مسئولان گوشزد كنند، و دست اندركاران و كارگزاران هم بدون ابهام داده هاى آمارى و اطلاع رسانى را از متن جامعه دريافت نمايند، و در نتيجه زمينه سازى مشاركت و فراخوانى مردم براى رفع نيازها، توفيق مى يابد.

نص و دستورالعمل زير را مى توان نمونه اى روشن از اين روابط شفاف و بى پيرايه دانست: گروهى از حوزه مأموريت تو نزد من آمدند و چنين اظهار كردند كه اگر نهر متروك و غيرقابل استفاده آنها لايروبى و حفارى شود، بلاد آنها آباد، بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمين از اين جهت افزوده مى شود و از من درخواست كردند براى تو نامه اى بنگارم، كه در انجام چنين كارى آنها را جمع كنى و نيروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن به كارگيرى.

اما دوست ندارم كسى را به كارى مجبور سازى كه از آن كراهت دارد و بدان بى ميل است. اگر نهر، آن چنان است كه آنها گفتند، من اجابت خواست آنها را به تو ارجاع مى دهم، هركس كه دوست دارد در اين عمران مشاركت كند، از او بخواه كه تلاش كند. در نتيجه، نهر از آن كسانى است كه كار كرده اند، نه افرادى كه نسبت به آن، رغبتى نشان ندادند، و اگر دست به عمران نهر زدند و وضعيت مالى آنها تقويت شد، از نظر من بهتر است تا اين كه در ضعف درآمد مالى باقى بمانند.[31]

نكاتى كه از اين سخنان نغز و راهگشا مى توان دريافت، بدين قرارند:

1ـ امام على(عليه السلام) تأكيد و اصرار دارند كه مشاركت مردم، با خواست و رضايت آنان باشد، نه به تحميل و اجبار.

2ـ عمران و آبادانى، خواست امام على(عليه السلام) است. او به مسئول مربوط دستور مى دهد كه اگر چنين عمران و توليدى به دست مردم صورت گيرد، خواست و مطلوب او نيز انجام پذيرفته است.

3ـ مسئولان وظيفه دارند چنين عمرانى را تسهيل و زمينه اشتغال مردم را فراهم نمايند.

4ـ بعد از عمران و آبادانى، عدالت نيز مورد توجه قرار گيرد: آنان كه دست به كار اين عمران شده اند در آن سهم دارند، نه آنان كه هيچ گونه كار سازنده اى به عهده نگرفته اند.

2ـ تعليم و تربيت (استصلاح مردم)

تعليم و تربيت يكى از وظايف مهمى است كه حاكميت عموما و امامت خصوصا به عهده دارد. همچنان كه اشاره شد امام على(عليه السلام) در منشور حكومتش (عهدنامه مالك اشتر) يكى از اهداف حاكميت خود را استصلاح مردم (تعليم و تربيت) مى داند و در مورد ديگر، يكى از حقوق مردم را تعليم و تربيت آنها بيان مى فرمايد: شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد.[32]

سخن زير نيز بر همين واقعيت دلالت دارد: امام على(عليه السلام) آن گاه كه از جهاد فارغ مى گشت، به تعليم مردم و قضاوت ميان آنها مى پرداخت.[33]

بديهى است كه رويكرد تعليم و تربيت در عصر امام على(عليه السلام) به آموزه هاى تربيتى، سياسى، اجتماعى و اخلاقى است و در آن عصر، مبارزه با جهل، كوته بينى، ظاهرنگرى، سطحى نگرى و ساده لوحى اجتماعى كه زمينه آسيب پذيرى جامعه را فراهم مى آورد، مسأله حياتى و سرنوشت ساز بوده است. واژه «استصلاح» نيز ناظر به همين ضلع از آموزش است.

اداره حكيمانه جامعه آن روز كه در آن سطح از روابط اجتماعى ـ اقتصادى بودند، همين نوع تعليم و تربيت را مى طلبيد؛ ولى در عصر حاضر، نهاد تعليم و تربيت بايد جهت «استصلاح» و پيشرفت فرهنگى مردم ـ افزون بر رشد فرهنگ عمومى و تقويت وفاق اجتماعى و محو آسيب هاى گوناگون اجتماعى ـ به آموزش و فرادهى مهارت و فن نيز بپردازد.

يكى از زير ساخت هاى مهم و سرنوشت ساز اشتغال و توليد، تربيت نيروى انسانى كارآفرين است. هر مقدار كه نظام تعليم و تربيت پيشرفته تر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شكوفاتر، و در نهايت كارآفرينى و ايجاد شغل هاى كيفى و جديد بيش تر خواهد بود. به ديگر سخن، محرك اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نيروى انسانى آن جامعه است و بار سنگين اين توسعه بر دوش نظام تعليم و تربيت است كه در جاى مناسب خود مى بايد مورد بحث قرار گيرد.

آنچه كه در اين جا مهم است و بايد بدان توجه شود، اين است كه در منشور حكومت امام على(عليه السلام) به اين اصل كه هر كارى را بايد به كسى دارد كه داراى تجربه لازم آن است، تصريح شده است. در واقع همان توان و مهارت كارى مورد توجه و توصيه آن حضرت بوده است: و عاملانى اين چنين را در ميان كسانى جو، كه تجربت دارند و حيا، از خاندان هايى پارسا كه در مسلمانى قدمى پيش تر دارند.[34]

در واقع كارگزارانى مى توانند مسئوليت مديريت را به عهده گيرند كه هم تجربه كارى دارند و هم صداقت و درستكارى.

3ـ شكوفايى بخش هاى مهم اقتصادى

الف- كشاورزى: بخش كشاورزى از نظر امام على(عليه السلام) جايگاه ويژه اى دارد؛ به گونه اى كه صلاح و نفع و خير مردم به وضعيت طبقه كشاورز وابسته است. بر همين اساس هماره مدارا كردن با دهقانان را توصيه مى فرمود و به فرماندهان نظامى نيز دستور مى داد كه از جانب آنان به كشاورز ظلم و ستم نشود.[35]

بر همين اساس سياست مالى و جمع آورى «خراج» را به گونه اى تعيين مى فرمايد كه جانب عدالت و انصاف مراعات گردد: پس داد مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاجت هاى آنان شكيبايى ورزيد، كه شما رعيت را خزانه دارانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد.[36]

بى شك بخش كشاورزى در آن زمان با در اختيار داشتن زمين و آب و نيروى حيوانى، به شكوفايى و بهره دهى دست مى يافت، ولى در عصر كنونى، برآوردن نياز و حاجت كشاورزان به اين نيست كه فقط سه عامل فوق را در اختيار داشته باشند، بلكه زنجيره نيازهاى متفاوت آنان بايد به طور منطقى برآورده شود تا اين كه زمينه شكوفايى كشاورزى فراهم گردد؛ زنجيره اى كه از كشت و داشت و برداشت شروع مى شود و تا تثبيت قيمت محصولات و بيمه كردن آنها و بازاريابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان ادامه مى يابد. اين زنجيره اگر يك حلقه مفقوده داشته باشد ـ مثلا قيمت محصولات دچار نوسان چشمگير باشد ـ براى ناكامى سياست هاى اقتصادى اين بخش كافى است.

ب- صنعت و تجارت: جامعه از طبقات مختلفى تشكيل شده است كه عبارتند از: نظاميان، كشاورزان، قضات، كاتبان خاص و عام (هيئت وزرا و معاونان) كارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بى شك سرنوشت اين طبقات در عينيت جامعه و حيات اجتماعى به يكديگر وابسته است.

منشأ اين وابستگى در عبارات زير به طور فشرده بيان شده است: و كار اين جمله (سپاهيان، كشاورزان، قضات، عاملان و نويسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران كه فراهم مى شوند و با سودى كه به دست مى آرند، بازارها را برپا مى دارند، و كار مردم را كفايت مى كنند، در آنچه كه ديگران مانند آن نتوانند.[37]

اثر وجودى صنعتگران اين است كه كفايت مى كنند كار مردم را زيرا با كمك گرفتن از فكر و بازوى خود، مصنوعاتى از كالاهاى سرمايه اى و مصرفى مى سازند كه ديگران توان ساخت آن را ندارند و فلسفه وجودى بازرگانان اين است كه اين مصنوعات را به بازارهاى مصرف مى رسانند و درنتيجه چرخه توليد را به گردش در مى آورند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، ادامه توليد و رونق صنايع دچار مشكل مى شود و در نتيجه طبقاتى مانند كشاورزان، نظاميان، قضات و كارمندان به اين نوع كالاهاى ابزارى و مصرفى دست پيدا نمى كنند.

بر همين اساس فرمود قوام و استوارى ديگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است. به ديگر سخن، در هر دوره از تاريخ حيات اجتماعى انسان، طبقه كشاورز نيازمند به صنايع و ابزارآلات كشت؛ نظاميان و سپاهيان نيازمند ساز و برگ نظامى، قضات و ديگر كارگزاران دولت وابسته به درآمد ماليات (خراج)اند كه اگر صاحبان صنعت نيازهاى آنان را فراهم و توليد نكنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف نرسانند، بى شك روابط اجتماعى دچار اختلال مى گردد. همچنان كه صاحبان صنعت و كشاورزان، براى برخوردارى از امنيت، وفاق، نظم اجتماعى، زمينه سازى قراردادها، و اجراى آنها به نظاميان، قضات و كارگزاران دولتى نيازمندند.

در فراز ديگرى نيز به همين اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصريح، و با تأكيد فراوان مى فرمايند: ديگر اين كه نيكى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش كردن به نيكويى درباره آنان را به عهده گير. چه كسى كه بر جاى بود و چه آن كه با مال خود از اين سو بدان سو رود و با دسترنج خود كسب كند كه آنان مايه منفعتند و پديدآورندگان وسيلت هاى مورد نياز و آسايش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و كوهسار، جايى كه مردم در آن جا گرد نيايند و در رفتن بدان جا دليرى ننمايند . اين بازرگانان مردمى آرامند و نمى ستيزند، و آشتى اند، و فتنه اى نمى انگيزند.[38]

4ـ اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت

رابطه اقتصادى حاكميت با مردم را از دو منظر متفاوت مى توان بر رسيد: در يك نگاه دولت نسبت به اداى وظايفى مسئوليت دارد. تأمين امنيت، كالاهاى عمومى كه بخش خصوصى دست به كار توليد آنها نمى شود، و زمينه سازى فرايند توسعه و رشد، بر عهده دولت است و طبعا هزينه اين امور را بايد از محل ماليات ها تأمين كند. اين نگاه مى طلبد كه دولت درآمدهاى خود را با سياست هاى مختلف اعتبارى مالى افزايش دهد تا اين كه با قدرت هرچه بيش تر بتواند به وظايف خود عمل كند و در نتيجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولويت پيدا مى كند.

نگاه ديگر اين است كه دولت يكى از وظايف مهم خود را افزايش درآمد مردم تلقى نمايد. باور مسئولان و مديران ميانى و پايين اين است كه اگر درآمد مردم هرچه بيشتر باشد، درآمد دولت نيز به همان نسبت افزايش مى يابد، هرقدر ملت فقيرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى دچار فقر خواهد بود. با اين نگاه سعى تمام دولتمردان و كارمندان بر اين خواهد بود كه زمينه كاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتيجه مديران نه تنها موانع حركت توليد كالا و خدمت را برمى دارند، بلكه خود دست به كار شتاب بخشيدن به اين حركت مى شوند.

امام على(عليه السلام) بر اين سياست تأكيد ويژه دارد: و آنچه بدان بار آنان را سبك گردانى بر تو گران نيايد، چه آن اندوخته اى بود كه به تو بازش دهند، با آبادانى كه در شهرهايت كنند و آرايشى كه به ولايت ها دهند؛ نيز ستايش آنان را به خود كشانده اى و شادمانى كه عدالت را ميانشان گسترانده اى، حالى كه تكيه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوخته اى. از آسايشى كه برايشان اندوخته اى و اطمينانشان كه با عدالت خود به دست آورده و مدارايى كه كرده اى و بسا كه درآينده كارى پديد آيد كه چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذيرند.[39]

با توجه به مفاد اين دستورالعمل اولا درآمد مردم از جهت اقتصادى ذخيره خزانه دولت به حساب مى آيد، ثانيا رابطه عدالت گونه مردم با دولت مستحكم تر مى گردد و اعتماد مردم برانگيخته مى شود. اين دستورالعمل و نگاه كه درآمد مردم و قدرت توليد آنها را درآمد خزانه دولت به حساب مى آورد، در روابط اقتصادى جامعه، ساختار متناسب را مى طلبد.

نویسنده: محمد مهدى ابراهيمى نصر

منبع :پايگاه امام علي (ع)

پى نوشتها:

[1] . نهج البلاغه، خطبه .143.

[2] . نهج البلاغه، خطبه .91.

[3] . نهج البلاغه، خطبه .91.

[4] . نهج البلاغه، خطبه .211.

[5] . تفصيل اين بحث در گفتار سوم خواهد آمد.

[6] . فرامرز رفيع پور، آناتومى جامعه، شركت سهامى انتشار، 1378، ص .181.

[7] . «Internalized»

[8] . آناتومى جامعه، ص 219ـ . 220.

[9] . «onientation Value »

[10] . بروس كوئن، درآمدى بر جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، ص 37؛ آناتومى جامعه، ص .297.

[11] . آناتومى جامعه، ص .504.

[12] . محمدرضا، محمد و على حكيمى، الحياة، ج 5، ص 323، به نقل از كشف الغمه، ج 1، ص 175ـ .176 بحارالانوار، ج 41، ص .33.

[13] . كافى، ج 5، ص .74.

[14] . همان، ص .75.

[15] . شرح نهج البلاغه، ج 15، ص 147؛ موسوعة على بن ابى طالب، ج 4، ص .170.

[16] . موسوعة على بن ابيطالب، ج 4، ص .169.

[17] . شيخ مفيد، الارشاد، ص .158.

[18] . كافى، ج 5، ص .86.

[19] . هود، آيه .61.

[20] . وسائل الشيعه، ج 13، ص 195؛ بحارالانوار، ج 93، ص .47.

[21] . مسعود چلپى، جامعه شناسى نظم، ص 265 ـ .266.

[22] . موسوعة الامام على بن ابى طالب ج 4، ص .169.

[23] . همان، ص .170.

[24] . كافى، ج 5، ص .72.

[25] . از مقايسه بهره ورى نيروى كار در انتهاى دوره بيست ساله (1375ـ1355) با ابتداى آن، كاهشى در حدود 5/27 درصد را مى توان به دست آورديعنى بهره ورى نيروى كار در سال 1375 تنها 5/72 درصد بهره ورى نيروى كار در سال 1355 است. به عبارتى با فرض ثبات بهره ورى نيروى كار در طى اين دوره ارزش افزوده كل بخش ها در سال 1375 با 10566 هزار نفر شاغل استحصال مى شد؛ در حالى كه به علت كاهش بهره ورى نيروى كار، اين به عنوان ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل به دست آمده است. به ديگر تعبير حدود 4006 هزار نفر از شاغلين در سال 1375 نسبت به سال 1355 دچار بيكارى پنهان بوده اند.

ر.ك: مطالعات آماده سازى تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، جلد سوم، نيروى انسانى بازاركار، اشتغال، ص 32، تهران، سازمان برنامه و بودجه، .1379.

[26] . نهج البلاغه، حكمت .480.

[27] . همان، حكمت .1122.

[28] . مسعود چلپى، جامعه شناسى نظم، ص .270.

[29] . نهج البلاغه، نامه .53.

[30] . نهج البلاغه، خطبه .216.

[31] . مستدرك نهج البلاغة، ج 5، ص .359.

[32] . نهج البلاغه، خطبه .34.

[33] . الحياة، ج 5، ص .323.

[34] . نهج البلاغه، نامه 53 (نامه به مالك اشتر).

[35] . البحار، ج 103، ص 172؛ موسوعة الامام على عليه السلام، ج 4، ص .172.

[36] . نهج البلاغه، نامه .51.

[37] . نهج البلاغه، نامه .53.

[38] . نهج البلاغه، نامه .53.

[39] . نهج البلاغه، نامه .53.