سعید بن عبد الله
سپر نماز ظهر عاشورا
در روز عاشورا که سعید بن عبدالله ایستاد در مقابل امام ـ علیه السّلام ـ تا آن حضرت نمازشان را بخوانند آیا سعید بن عبدالله خود نمازش را خوانده بود و چطور امام ـ علیه السّلام ـ اجازه داد سعید بن عبدالله مبادرت به چنین کاری بکند در حالی که حفظ جان سعید بن عبدالله واجب بود؟ پاسخ: سئوال از دو بخش تشکیل شده.…