سدیر صیرفی
یک خبر غیبی
  اشاره: علم غیب مخصوص خدای متعال است. هیچ کسی بدون اذن و اراده خداوند نمی تواند از غیب خبر دهد. امامان معصوم و انبیاءو اولیای الهی با عنیات خداوند می توانند از غیب خبر بدهند. یعنی علم غیب آنان همان علم غیب خداوند است. در نوشته زیر به یکی از خبرهای غیبی امام صادق (علیه‌السلام) اشاره شده است. &nbs…