زیارت خدا
آثار حضور در مسجد
مسجد خانه خدا در زمين مركز وحى و منبع فيوضات معنوى و بركات گوناگون براى نمارگزاران و جامعه اسلامى است. بي‌گمان مكانى كه چنين جايگاهى نزد خداوند دارد، حضور در آن، آثار فراوانى را خواهد داشت و بدون ترديد شامل حال مكلفان و حاضران در مسجد اعم از زن و مرد نيز خواهد بود كه در مقاله زير پيرامون آن سخن خواهي…