زن لوط
چهار زن نمونه و الگو
 اگر انسان وارسته شد می تواند الگوی دیگر انسان ها قرار گیرد. اگر مرد باشد الگوی مردم است نه مردان، و اگر زن باشد باز الگوی مردم است نه زنان. این مطلب را قرآن کریم به صورت صریح روشن کرده و چهار زن را به عنوان زن نمونه(دو نمونه خوب و دو نمونه بد) ذکر می کند. زن، چه بد و چه خوب، نمونه زنان نیست، زن نمون…