زنان مهربان
شش اشتباه بزرگ زنان(۱)
زنان در حق مردان، مادری می کنند! آیا تصور می کنید هر چه تا به حال درباره ی مردان آموزش دیده اید، اشتباه بوده است؟ آیا از انجام کاری که مطمئن بودید همسرتان را خوشحال خواهد کرد، نتیجه ی عکس گرفته اید؟ آیا هنگامی که او به هر گونه لطف شما به طرزی منفی پاسخ می گوید، یکه می خورید؟ آیا احساس می کنید آموزش هایی…