زنان قرآنى
زنان قرآنى در آینه ادبیات
 آن مارى  شیمل در قرآن مجید، اغلب درباره زنان مومن و با ایمان سخن گفته شده است. از آنها، همزمان که از مردان مومن و با ایمان سخن گفته اند، یاد شده، و موظف بودند از یک رشته وظایف مذهبی مانند مردان پیروی کنند. تنها چهره منفی ای که ظاهر می شود، مربوط به زن ابولهب در سوره مبارکه لهب است. ابولهب، سرسخت ترین…