زناشويي پايدار
راهكارهايي براي زندگي زناشويي پايدار
 پام  اسپور شايد گاهي به اين فكر افتاده باشيد كه چطور مي‌توان عشق و محبت و خرسندي را در زندگي زناشويي پايدار و زنده نگه داشت؟ در اين مقاله به 9 راهكار مفيد براي اين هدف مي پردازيم: 1- هميشه خودجوش و باانگيزه بمانيد: كارهايي انجام دهيد كه بدون برنامه‌ريزي قبلي به نظر برسند مثلا به اداره همسرتان برويد…