زمان رسول خدا
اجرای احکام خمس در زمان رسول خدا(ص)
یا روایتی وجود دارد که احکام خمس در زمان رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ اجرا می شد؟ پاسخ این پرسش از دو طریق ممکن است: تمسک به عمومات و کلیات: الف. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: و اعلموا انما غنمتم من شیء فإن‌لله خمسه و للرسول و... (انفال، ۴۱) بدانید هر گاه غنیمتی یافتید، خمس آن از آن خ…