زمان رسول خدا
اجرای احکام خمس در زمان رسول خدا(ص)
آیا روایتی وجود دارد که احکام خمس در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) اجرا می شد؟ از عمومات و کلیات مسئله خمس می توان به این پرسش پاسخ گفت. همچنین راه دیگر پاسخ آن گزارشات تاریخی است که در این نوشته مختصر به آنها اشاره شده است.       تمسک به عمومات و کلیات: الف. خداوند در قر…