رکن اجتماعی
خانواده، مهمترین رکن اجتماعی
مقدمه هدف اصلی این نوشتار، شناسایی آسیب‌های نهاد خانواده، شیوه‌های تحکیم آن و همچنین بررسی و واکاوی آثار فردی و اجتماعی یک خانواده مطلوب است. مفروض اصلی در این نوشتار آن است که علی رغم تغییرات در نقش و ساختار نهاد خانواده طی دهه‌های اخیر، خانواده همچنان مهم‌ترین هسته اجتماعی است. خانواده به عنوان مهم‌ت…