رياست خانواده
سرپرستى و رياست خانواده(2)
 در نخستين بخش، پس از ذكر مقدمه اى كوتاه و تعريف سرپرستى و رياست در خانواده با سيرى اجمالى در قوانين مدنى و آراى انديشمندان اسلامى، تلاش شد تصويرى روشن از موضوع و آراى مختلف در باره آن، ارائه گرديد. آنگاه با طرح پرسشهايى چند در موضوع اصلى، شروع به تبيين آنها كرديم. بر اين اساس و در بررسى ادله فقهى مو…
سرپرستى و رياست خانواده (6)
اشاره: در بررسى موضوع رياست و سرپرستى خانواده، نويسنده محترم پرسشهايى را مطرح كردند. دومين پرسش اين بود كه حدود رياست مرد تا كجاست؟ براى پاسخ به اين پرسش تاكنون به شش مسإله پرداخته شده است. آخرين مسإله اى كه در اين خصوص به اجمال بررسى مى گردد مسإله تمكين است. موضوعات ولايت و حضانت، نفقه و طلاق نيز …
سرپرستى و رياست خانواده (5)
در بررسى موضوع سرپرستى و رياست مرد در خانواده، دومين پرسش اين بود كه حدود رياست شوهر تا كجاست؟ پنجمين مساله مورد بحث در اين پرسش، اعمال مستحبى زن مى باشد كه بايد بررسى شود آيا مشروط به اجازه شوهر مى باشد؟ مساله بعد بررسى انتساب فرزند از نقطه نظر حقوقى به پدر و مادر است. در اين قسمت به اين دو مساله پر…
سرپرستى و رياست خانواده (1)
مقدمه در مباحث حقوق خانواده اولين موضوع، كه مبنا و پايه بسيارى از موضوعات ديگر است، مسإله (سرپرستى و رياست خانواده) است. خانواده يك نهاد كوچك، اما اساسى در جامعه انسانى است، اين اجتماع كوچك بسان اجتماع بزرگ، با مسايل مختلفى از قبيل: اقتصاد، فرهنگ، تربيت، نزاع و خصومت و .. . روبه رو است. اينكه اين نه…
سرپرستى و رياست خانواده (3)
در قسمت پيش آورديم كه روايات سرپرستى مرد به دو دسته كلى تقسيم مى شود; دسته اى كه ارتباط مستقيم با موضوع دارد و دسته اى كه آثار رياست مرد را به مرد داده است و غير مستقيم مويد رياست مرد مى باشد. آنگاه به اجمال، اجماع را پس از قرآن و سنت، به عنوان سومين دليل توضيح داديم. اينك در سومين بخش بحث به ارزيابى ادله …
سرپرستى و رياست خانواده (4)
مهدى مهريزى پس از بررسى ادله سرپرستى مرد در شريعت اسلامى، به بررسى برخى پرسشها پرداختيم. پرسش دوم اين بود كه حدود رياست مرد تا كجاست؟ مسإله طلاق، حضانت و نفقه را به مباحث مستقل و مستوفى موكول كرديم. و از آن ميان به موضوع خروج زن از منزل پرداختيم. آنچه در اين قسمت مى خوانيد سه محور ديگر از مسائل…