روش احترام
تربیت جوان از دیدگاه(معصومان علیهم‏ السلام)
على همت بنارى ابزارهاى مهم تربیت دینى و معنوى الف: زمینه درونى جوانان. جوانان سرزمینهاى آماده و حاصلخیز براى افشاندن بذر ایمان و معنویت شمرده میشوند و بیش از دیگران زمینه پذیرش ایمان و معنویت دارند. رسول خدا(ص) فرموده است: «شما را به نیکى درباره جوانان سفارش میکنم. به درستى که قلوب آنان نرمتر و م…